Diversiteit en inclusie (D&I) Beleid voor Schietvereniging Mercurius’75

Bij Schietvereniging Mercurius’75 streven we ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle leden, ongeacht hun achtergrond, zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. We erkennen de waarde van diversiteit en zijn vastbesloten om gelijke kansen en een inclusieve cultuur te bevorderen. Dit D&I-beleid heeft tot doel de richtlijnen en principes vast te stellen die onze vereniging zal volgen om dit doel te bereiken.

Non-discriminatie: Schietvereniging Mercurius’75 zal geen vorm van discriminatie tolereren op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of andere beschermde kenmerken die door de wet zijn vastgesteld.

Gelijkheid van kansen: We streven ernaar dat alle leden van Schietvereniging Mercurius’75 gelijke kansen hebben om deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging, zoals trainingen, competities en bestuursfuncties. Er zullen geen belemmeringen zijn die gebaseerd zijn op persoonlijke kenmerken.

Bewustwording en opleiding: We zullen bewustwording creëren en educatieve programma’s implementeren om onze leden te informeren over diversiteit en inclusie, en om hen bewust te maken van de negatieve gevolgen van discriminatie en uitsluiting. Deze programma’s kunnen workshops, trainingen en communicatiecampagnes omvatten.

Inclusieve communicatie: We streven ernaar om inclusieve taal en communicatie te bevorderen binnen onze vereniging. We moedigen respectvolle communicatie aan en vermijden het gebruik van denigrerende of uitsluitende taal. We zullen ervoor zorgen dat alle leden gelijkwaardig gehoord en betrokken worden bij besluitvormingsprocessen.

Toegankelijkheid: We zullen inspanningen leveren om onze faciliteiten, programma’s en evenementen toegankelijk te maken voor alle leden, inclusief degenen met een handicap. Waar mogelijk zullen we redelijke aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat iedereen volledig kan deelnemen.

Klachtenprocedure: We zullen een duidelijke en vertrouwelijke klachtenprocedure implementeren voor gevallen van discriminatie, pesterijen of uitsluiting. Alle klachten zullen serieus worden genomen en worden behandeld volgens een eerlijk en onpartijdig proces.

Verantwoordelijkheid en naleving: Het bestuur van Schietvereniging Mercurius’75 is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van dit D&I-beleid. Alle leden worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan een inclusieve cultuur en zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.

Dit D&I-beleid zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig herzien om ervoor te zorgen dat het effectief blijft en voldoet aan de veranderende behoeften van onze leden. Schietvereniging Mercurius’75 is vastbesloten om een diverse en inclusieve vereniging te zijn waar alle leden met respect en gelijkwaardigheid worden behandeld.